Kajaki Dunajcem
tel. +48 888 780 222

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKIDUNAJCEM.PL

 1. Wypożyczalnia prowadzona pod nazwą KajakiDunajcem.pl działa pod firmą WWW.MYBESTDREAM.PL, NIP: 9930657213 z siedzibą w Tarnowie i jest zwana dalej w umowie jako „Wypożyczalnia”.
 2. Wypożyczalnia nie jest organizatorem spływów kajakowych, wypożycza sprzęt pływający na spływy, które są organizowane przez wypożyczających we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 3. Wypożyczalnia umożliwia wypożyczenie kompletnego sprzętu tj. kajaków, pontonów turystycznych, wioseł i kamizelek asekuracyjnych (zwanych dalej „Sprzętem”). Sprzęt nie jest przeznaczony do uprawiania sportu wyczynowego, treningu, ani do zawodów sportowych.
 4. Wypożyczanie Sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności, zgodnie z cennikiem dostępnym w wypożyczalni oraz informacjami przedstawionymi na stronie: www.kajakidunajcem.pl w zakładce „Cennik”
 5. Wypożyczalnia wypożycza Sprzęt wyłącznie osobom pełnoletnim. Aby wypożyczyć Sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoba, która nie ukończyła 18 lat może korzystać ze Sprzętu jedynie pod opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada wówczas za jej bezpieczeństwo.
 6. Wypożyczalnia nie wypożycza sprzętu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Odbiór i zwrot Sprzętu odbywa się w Wypożyczalni lub poprzez zdanie sprzętu pracownikowi Wypożyczalni.
 8. Wydanie Sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy najmu oraz wpłaceniu należności zgodnie z Cennikiem.
 9. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sprzętu wypożyczający Sprzęt zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego Sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag Wypożyczalni. 
 10. Wypożyczający nie jest uprawniony do oddawania sprzętu do korzystania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wypożyczalni.
 11. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zapoznać się zasadami bezpieczeństwa w trakcie spływu i sposobem korzystania ze Sprzętu.
 12. Do podstawowych obowiązków Wypożyczającego sprzęt należy, w szczególności:
  1. korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami jego prawidłowej eksploatacji,
  2. zachowanie podstawowych zasadach bezpieczeństwa, w szczególności do prawidłowego założenia kamizelki asekuracyjnej,
  3. korzystanie ze sprzętu w sposób niezagrażający bezpieczeństwu zarówno dla siebie jak i dla innych,
  4. dbanie o sprzęt, w szczególności zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami lub kradzieżą,
  5. stosowanie się do wszelkich zaleceń Wypożyczalni związanych ze sposobem korzystania ze Sprzętu,
  6. zwrot sprzętu w stanie niepogorszonym wynikającym z normalnego użycia.
 13. Wypożyczający jest odpowiedzialny za wypożyczony Sprzęt i ponosi pełne ryzyko jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz wszelkie koszty z tym związane. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne Sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości ceny rynkowej - bez względu na stopień jego zamortyzowania. .W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania, Wypożyczający zobowiązuje się w szczególności do pokrycia kosztów jego naprawy oraz transportu.
 14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody w mieniu i zdrowiu osób trzecich powstałe na skutek używania Sprzętu.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów na wypożyczonym Sprzęcie.
 16. Wypożyczalnia nie odpowiada za warunki atmosferyczne i za zmianę pogody. Zadatki pobrane za rezerwację sprzętu będą zwracane zawsze jeśli temperatura spadnie poniżej 15C w zarezerwowanym terminie.
 17. W trakcie spływu kajakiem lub pontonem Wypożyczający musi mieć prawidłowo założoną kamizelkę asekuracyjną. Kajak należy utrzymywać wzdłuż nurtu rzeki, gdyż ustawienie kajaka w poprzek nurtu może spowodować jego wywrócenie. W przypadku wywrotki kajaka (co często ma miejsce na bystrzach) - brak prawidłowo założonej kamizelki asekuracyjnej grozi utratą zdrowia lub życia.
 18. Zabrania się podejmowania przez Wypożyczającego jakichkolwiek działań, które mogą stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, ryzyko utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia mienia, w szczególności:
  1. spożywania alkoholu lub innych środków odurzających zarówno przed jak i w trakcie spływu kajakiem lub pontonem,
  2. pozostawiania pustego kajaka lub pontonu na wodzie,
  3. siadania na burcie, dziobie, rufie kajaka,
  4. skakania z kajaka lub pontonu do wody,
 19. Z uwagi na bardzo duże niebezpieczeństwo przewrotki oraz zagrożenie utraty zdrowia i życia kategorycznie zabronione jest przepływanie przez progi wodne na Dunajcu: m.in. w Starym Sączu (obok Sądeckich wodociągów), w Świniarsku (elektrownia przed Nowym Sączem) a także w Łukanowicach i w Ostrowie (progi wodne w okolicach Tarnowa) oraz na Popradzie w Starym Sączu (za mostem kolejowym). W takiej sytuacji koniecznie należy przenieść kajak lub ponton brzegiem rzeki.
 20. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się przystąpić do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW OGÓLNE ustalonych uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/423/2016 z dnia 24.11.2016 roku.
 21. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni.
 22. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
na górę strony
Regulamin wypożyczalni

© kajakidunajcem.pl / Wszelkie prawa zastrzeżone

Pogoda dla Zakliczyna

Za Zakliczynem adrenalina rośnie