REGULAMIN Pienińskiego Parku Narodowego - dot. Spływ Dunajcem - Przełom Dunajca

Regulamin dla zwiedzających Pieniński Park Narodowy

Podstawowym zadaniem Pienińskiego Parku Narodowego jest zachowanie i przywracanie
swoistego krajobrazu Pienin z jego naturalną różnorodnością biologiczną oraz udostępnienie
go do badań naukowych i zwiedzania. Przebywających na terenie Parku obowiązują przepisy
ujęte w regulaminie, a także stosowanie się do poleceń pracowników Parku.

 1. Zwiedzanie Parku może odbywać się tylko w porze dziennej, t.j. od godziny przed
  wschodem do godziny po zachodzie słońca. Na terenie Parku można poruszać się tylko po
  wyznaczonych przez dyrektora Parku szlakach turystycznych. Zatrzymywanie się i
  odpoczynek powinny odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. Wychodzenie
  poza obręb szlaków oraz bariery ochronne, w szczególności w miejscach eksponowanych
  jest bezwzględnie zabronione.
 2. Za udostępnianie niektórych obszarów i obiektów Pienińskiego Parku Narodowego
  pobierane są opłaty w formie jednorazowych biletów.
 3. Ograniczenia w możliwości i w sposobie zwiedzania udostępnionych obszarów i obiektów
  Pienińskiego Parku Narodowego podawane są w formie komunikatów na stronie
  internetowej Parku.
 4. Korzystający ze szlaków turystycznych na terenie Parku, w tym szlaku wodnego,
  zobowiązani są w szczególności do:
  a) zachowania należytej ostrożności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz
  innych osób,
  b) zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności,
  aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody dla danego obszaru
  i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z panujących i
  przewidywanych warunków atmosferycznych,
  c) stosowania się do poleceń Służby Parku i innych upoważnionych służb.
 5. Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane mają obowiązek zwiedzać Park wyłącznie
  pod opieką uprawnionych przewodników górskich. Obowiązek ten nie dotyczy:
  a) odcinka szlaku zielonego od parkingu do przystani gondolowych w Czorsztynie,

b) odcinka szlaku czerwonego od pawilonu edukacyjnego w Szczawnicy do granicy
państwa,
c) pawilonów edukacyjnych Pienińskiego Parku Narodowego w Szczawnicy,
Hałuszowej, Sromowcach Niżnych i Sromowcach Kątach oraz wystawy przyrodniczej
w dyrekcji Parku w Krościenku n.D.,
d) szlaku wodnego w Przełomie Dunajca.

 1. Szlak wodny w Przełomie Dunajca udostępniony jest dla zwiedzających wyłącznie w
  okresie od 1 kwietnia do 31 października na poniższych zasadach:
  a) spływ turystyczny Przełomem Dunajca w Pieninach może odbywać się sprzętem
  pływającym bez napędu mechanicznego zgodnie z przepisami obowiązującymi na
  rzece granicznej,
  b) spływ Przełomem Dunajca może odbywać się tylko w porze dziennej tj. zaczynającej
  się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem
  słońca,
  c) przed przystąpieniem do spływów należy brać pod uwagę stan wody w Dunajcu,
  d) podczas ruchu jednostek pływających na rzece Dunajec łodzie flisackie mają
  pierwszeństwo przed innymi jednostkami pływającymi,
  e) dobijanie do brzegu w Przełomie Dunajca jest dozwolone wyłącznie w przypadkach
  losowych oraz na każde wezwanie Służby Parku lub innych upoważnionych służb.
  f) w Przełomie Dunajca obowiązuje całkowity zakaz kąpieli i nurkowania,
  g) jednostki organizacyjne, osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność
  gospodarczą, polegającą na organizacji spływów Przełomem Dunajca zobowiązane
  są do uzyskania zgody Dyrektora PPN,
  h) spływ musi odbywać się z zachowaniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów o
  żegludze śródlądowej.
 2. Zatoka Harczygrunt stanowiąca fragment zbiornika czorsztyńskiego jest zamknięta dla
  wszelkiej aktywności turystycznej, sportowej i rekreacyjnej. Niedozwolone jest
  wpływanie do niej wpław lub jakimkolwiek sprzętem pływającym. Linia graniczna strefy
  zamkniętej biegnie od tablicy wyznaczającej tę strefę na jednym brzegu zatoki, przez żółtą
  boję do tablicy wyznaczającej strefę zamkniętą na drugim brzegu zatoki.

8. Używanie pojazdów mechanicznych i konnych dozwolone jest jedynie na drodze
powiatowej Krośnica – Sromowce Wyżne. Pozostałe drogi Parku są zamknięte dla ruchu
tych pojazdów. Zakaz nie dotyczy mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenie
Parku, dojeżdżających do tych nieruchomości najkrótszą drogą dojazdową.

 1. Jazda konna wierzchem po szlakach turystycznych jest zabroniona.
 2. Jazda rowerem dozwolona jest na Drodze Pienińskiej w Szczawnicy (odcinek szlaku
  czerwonego), drodze do Krasu w Krościenku n.D. (odcinek szlaku zielonego do odejścia
  szlaku w kierunku Sokolicy) i ścieżce rowerowej przebiegającej przez teren Przystani
  Flisackiej w Sromowcach Kątach, z zachowaniem pierwszeństwa dla osób poruszających
  się pieszo oraz na drodze powiatowej Krośnica – Sromowce Wyżne. Jazda rowerem po
  terenie Parku poza ww. wyznaczonymi miejscami jest bezwzględnie zabroniona. Na
  szlaku pieszym prowadzącym do Zamku Czorsztyn (odcinek szlaku zielonego od parkingu
  przy budynku kas Pienińskiego PN do pętli przed wejściem do Zamku Czorsztyn i dalej w
  kierunku granicy Parku) przemieszczanie rowerów dozwolone jest wyłącznie pod
  warunkiem ich pieszego prowadzenia.
 3. Ruch narciarski może odbywać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych
  i polanach, przez które przebiegają szlaki, z zachowaniem pierwszeństwa dla osób
  poruszających się pieszo.
 4. Organizatorzy imprez turystycznych, rekreacyjno-sportowych, edukacyjnych oraz
  wydarzeń o charakterze religijnym organizowanych na terenie Parku zobowiązani są do
  uzyskania zgody dyrektora Parku. Na obszarze Parku nie wolno organizować imprez,
  które mogą pogorszyć stan jego przyrody. Za bezpieczeństwo uczestników imprez oraz za
  przestrzeganie przepisów w tym zakresie odpowiadają bezpośrednio ich organizatorzy.
 5. Przebywanie na terenie Parku w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np.
  silny wiatr, okiść śniegowa, burza) grozi niebezpieczeństwem (np. spadające gałęzie i
  skały, wiatrołomy). Przebywanie na galeriach widokowych Sokolicy i Trzech Koron oraz
  w miejscach eksponowanych podczas burzy jest niedozwolone. Park nie ponosi
  odpowiedzialności za wypadki powstałe w takich sytuacjach.
 6. Wykonywanie sesji zdjęciowych i filmów dla celów komercyjnych wymaga uzyskania
  zgody dyrektora Parku i wniesienia opłaty ustalonej w cenniku.

15. Na obszarze Parku zabrania się w szczególności:
a) płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży, niszczenia
nor, gniazd, lęgowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu,
b) niszczenia lub umyślnego uszkadzania drzew i innych roślin oraz grzybów,
c) zbioru roślin oraz ich części a także owoców i grzybów,
d) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczenia i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników
przyrody,
e) pozyskiwania skał oraz skamieniałości,
f) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia,
g) połowu ryb,
h) wprowadzania 1 psów na teren Parku z wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu art.

2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172).
i) wspinaczki, eksploracji jaskiń,
j) zakłócania ciszy,
k) biwakowania,
l) wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych (drony),
m) uprawiania snowkitingu.
Wymienione zakazy nie dotyczą działań zapisanych w planie ochrony Pienińskiego Parku
Narodowego.

 1. Ze względu na ochronę dziko żyjących zwierząt, przy szlakach turystycznych nie ma
  pojemników na odpadki. Śmieci, resztki pożywienia i opakowania należy zabrać ze sobą.
 2. W uzasadnionych sytuacjach Straż Parku oraz inni uprawnieni pracownicy Służby
  Parku mogą legitymować osoby przebywające na terenie Parku i nakładać mandaty karne.
 3. Przebywającym w Pienińskim Parku Narodowym powierza się pieczę nad
  zachowaniem w stanie nienaruszonym jego przyrody.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Pienińskiego Parku
  Narodowego (Dz.U.1996 nr 64 poz. 307).
 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia
  planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego (Dz.U. 2014 poz. 1010).
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. 2020 poz. 1970).
 3. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na
  zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 2019 poz. 1084).
na górę strony